Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Welkom tekst

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN EN PRIVACY BELEID
 
Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Renault16shop worden verkocht via de website.
De klant van Renault16shop aanvaardt de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, zodra hij deze middels een elektronische klik aankruist bij het plaatsen van zijn bestelling.
De overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij Renault16shop schriftelijk of per e-mail aanvaardt om deze te wijzigen.

1. Precontractuele informatie
Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de klant:
-volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een bestelling te plaatsen bij Renault16shop;
-kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld  op de website; in dit opzicht verduidelijkt Renault16shop dat de foto’s van de producten die op de website te koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden producten kunnen garanderen; de foto’s op de website zijn dus louter indicatief en Renault16shop kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
-Indien de klant van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het juiste product te kiezen, heeft de klant de mogelijkheid om per e-mail  contact op te nemen met Renault16shop teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de producten die op de website staan.

2. Bestelling
2.1. Opname van de bestelling
Renault16shop wenst de klant erop te wijzen dat de online bestelling via de website beveiligd is. 
Renault16shop wenst de klant er tevens op te wijzen dat wanneer, ingeval van online bestelling via de website, gegevens verkeerd of onvolledig worden ingetikt  dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de bestelling waarvoor Renault16shop niet aansprakelijk kan worden gesteld.

2.2. Orderbevestiging
Indien Renault16shop de bestelling aanvaardt, maakt zij die aanvaarding bekend door het verzenden van een orderbevestiging naar het e-mailadres van de klant.  Na de bevestigingsmail  volgt binnen enkele dagen een factuur voor de bestelling inclusief de berekende verzendkosten.

2.3. Annulering van de Bestelling
2.3.1 Annulering van de bestelling door Renault16shop
Een bestelling kan ten alle tijden door Renault16shop worden geannuleerd ingeval van :
-onbeschikbaarheid van het product  waarvoor een order werd geplaatst;
-overmacht (i.e. onvoorziene vertraging in de leveringen of foutieve leveringen door de leveranciers).

Hoewel Renault16shop alles in het werk stelt om de producten vermeld op de orderbevestiging te leveren, kan het echter gebeuren dat bestelde producten niet aan de klant geleverd kunnen worden omdat, bijvoorbeeld, grote schommelingen in de stock niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen.

2.3.2 Annulering van de bestelling door de klant
Een bestelling kan door de klant worden geannuleerd ingeval van:
-vertraging in de levering van het product dat door de klant werd  besteld zoals hierna aangegeven in artikel 5.2;
-transportschadegevallen of indien het aantal geleverde producten niet overeenkomt

- het product dat aan de klant werd  geleverd kwalitatief niet overeenstemt, zoals vereist in artikel 5.6;
-de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zoals hierna aangegeven in artikel 6.1 of ingeval van vergissing bij het  bestelde product door de klant.


2.4. Gevolgen van de annulering van de bestelling
Ingeval van annulering van de bestelling :
de betalingen die reeds werden uitgevoerd door de klant en die werden ontvangen door Renault16shop  zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de klant, via overschrijving of op zijn PayPal-rekening, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, conform de wettelijke bepalingen die  van toepassing zijn, binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de klant zijn bestelling heeft doorgegeven;
de terugzendkosten zijn voor rekening van de klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna vermeld.

3. Prijs
3.1. Catalogusprijs
De verkoopprijs van een product  wordt vrij bepaald door Renault16shop;  deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. Renault16shop probeert de prijsschommelingen van de te koop aangeboden producten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op de website zo vaak mogelijk te updaten.
In elk geval zal de prijs die op het ogenblik van de  bestelling van kracht is, de prijs zijn die aan de klant gefactureerd wordt.
Alle prijzen worden vermeld op de website en worden uitgedrukt in euro, maar zijn exclusief verzendingskosten.


3.2. Facturen
De totale prijs van de bestelling , bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 3.1 wordt verwezen, zal worden opgenomen op de factuur die door Renault16shop wordt opgemaakt na bevestiging van de bestelling.

4. Betaling van de Producten

4.1. Betalingsmodaliteiten
De klant kan de producten betalen via bankoverschrijving of Paypal.  De klant dient de betaling in euro te voldoen. 
Indien de klant via overschrijving  of Paypal betaalt, zal de bestelling worden geleverd na ontvangst van de betaling.

5. Levering van de Producten

5.1. Leveringsplaats
Renault16shop levert de producten enkel op het leveringsadres dat is aangeduid op de bestelling. 
De klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de bestelling opgeeft: ingeval van vergissing  kan Renault16shop niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van de bestelling.
Na betaling van de bestelling kunnen wijzigingen in het leveringsadres niet meer worden aanvaard.
5.2. Levertermijn
De bestelling wordt  gewoonlijk geleverd binnen een termijn van 3 tot 8 werkdagen vanaf de ontvangen betaling van de klant. De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden.
De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee. 
Ingeval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, zal de klant daarover  een e-mail ontvangen.
5.3. Gedeeltelijke levering
Wanneer een klant meerdere producten  heeft besteld, kunnen, ingeval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten op datum van verzending van de bestelling, enkel de producten worden geleverd die op deze datum beschikbaar zijn.
In dat geval zal Renault16shop de prijs van het product dat niet werd geleverd, terugbetalen.
5.4. Overdracht van risico
De overdracht van risico aan de klant geschiedt op het tijdstip van de levering van de producten.
5.5. Ontvangst van de Producten
De levering zal worden uitgevoerd door een bezorger, als bewijs van levering zal een ontvangst bon, door de klant, ondertekend worden.

5.6. Klachten
Als de geleverde producten niet overeenstemmen met wat de klant besteld heeft (verkeerde referentie),dient de klant dit, als hij het niet op de leverbon heeft aangegeven, per mail  aan Renault16shop door te geven. Dit dient binnen 15 (vijftien) dagen na leverdatum te gebeuren, anders zal de klacht niet geaccepteerd worden.
Indien Renault16shop het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt, zal de bestelling van de klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 en 6.2 van kracht zijn.
De klant dient een nieuwe bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

6. Recht van de klant om de producten terug te zenden
6.1. Herroepingsrecht
Indien de klant  niet tevreden is over één van de aangekochte producten , kan hij, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving in het land van levering (Nederland), het product terugzenden. Hij dient daarvoor contact op te nemen met Renault16shop, binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de levering van het product  (handtekening op de gedateerde Leveringsbon geldt als datum van levering).
Mits naleving van bovenvermelde termijn van 15 werkdagen, zal de klant vergoed worden binnen een termijn van 15 dagen nadat Renault 12 Shop het product retour ontvangen heeft.  De terugzendkosten (vervoer) zijn voor de klant. De vergoeding van het  geleverde en vervolgens teruggezonden product zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het product door Renault16shop werd  gecontroleerd en volledig en in goede staat werd  bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).
6.2. Terugzending van producten wegens niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het product.
Ingeval van niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het bestelde product bij de levering, kan de klant, wanneer hij zijn klacht aan Renault16Shop heeft kenbaar gemaakt overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 5.6, deze terugzenden aan Renault16shop indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen volgens de voorwaarden onder artikel 5.6.
Indien de klacht van de klant gegrond is, zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het product. De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de klant een schriftelijk bewijsstuk van verzending heeft voorgelegd.  De vergoeding van de terugzendkosten is maximaal het bedrag dat Renault16shop voor de verzending  bij de klant in rekening heeft gebracht.
6.3. Terugzending van het product ingeval van vergissing bij bestelling door de klant
Ingeval van vergissing bij de bestelling  dient de klant contact op te nemen met Renault 12 Shop via e-mail  teneinde de onmiddellijke annulering van zijn bestelling te vragen. De annulering van de bestelling kan, in voorkomend geval, leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2.4, meer bepaald:

1. in het geval dat de verzending van het product reeds werd voorbereid op het ogenblik dat Renault16shop  het verzoek tot annulering van de klant ontvangt, kan deze laatste niet anders dan de levering van het product te weigeren door aan de bezorger te vragen de bestelling onmiddellijk terug te zenden en door op de Leveringbon « geweigerd » te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen. 
2. de vergoeding van het product zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het  teruggezonden product door Renault16shop werd  gecontroleerd en volledig en in goede staat werd  bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).

Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt Renault16shop zich het recht voor om de vergoeding te weigeren. In het geval dat de klant niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de klant hierover uitleg ontvangen via e-mail.

6.4. Voorwaarden voor het terugzenden van het product
De klant dient de volgende stappen te ondernemen:
1. contact opnemen met Renault16shop. 
2. het volledige en niet-beschadigde product terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen. 
3. de originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen. 
Indien de klant deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het teruggezonden product  bij ontvangst niet wordt) aanvaard.
Renault16shop behoudt zich het recht voor om elk product dat niet conform de regels werd teruggezonden, te weigeren.

7. Garantie
7.1. Algemeen
De producten die door Renault16shop worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn.
De producten die door Renault16shop  worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. Renault16shop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.
7.3. Garantie voor verborgen gebreken
Wanneer een klant aangeeft dat een product dat door Renault16shop werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen.
Indien gewenst zal  Renault16shop  de klant vragen om een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Het document dat dit aantoont  dient zo spoedig mogelijk te worden verstuurd aan Renault16shop.
Bij ontvangst van dit document zal Renault16shop de procedure voor het terugzenden van het product aan de klant meedelen. De terugzendkosten voor het product zijn ten laste van Renault16shop. De vergoeding van de terugzendkosten is maximaal het bedrag dat Renault16shop voor de verzending  bij de klant in rekening heeft gebracht.
Renault16shop zal de terugzending van het product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door Renault16shop is vastgesteld. Vervolgens  zal de aankoopprijs van het product worden vergoed.
7.4. Uitsluiting van Garantie
De garantie is niet van toepassing op:
afwijkend of foutief gebruik van de producten;
gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is ;
gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.

8. Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Renault16shop - ongeacht waaruit zij voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat de klant voor het betreffende product heeft betaald.

9. Overmacht
Als overmacht wordt o.a. beschouwd: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen.

In het  algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Nederlandse rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen.
Renault16shop kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden Renault16shop redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.

10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.


11. Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een bestelling plaats, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken en te verzenden.
- Gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die u invult op het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken.
- Uw emailadres: Uw emailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending.
- Uw telefoonnummer:  Dit nummer heeft de koeriersdienst nodig om (indien noodzakelijk) contact met u op te nemen. Wij gebruiken uw telefoonnummer NIET voor marketingdoeleinden.
- Verkeergegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn.
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 
Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te verwerken en te verzenden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Renault16Shop zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.


U heeft het recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
- Per email: renault16shop@gmail.com

Contact
Renault16shop (FOOS)
Varenstraat 56
6542LK Nijmegen
NEDERLAND
www.renault16shop.com
Info : 0031 625043700
E-mail: 
Renault16shop@gmail.com
KvK:  61445940

 
 
 
 
 
 
Adres: Varenstraat 56 Postcode:6542 LK. Plaats:Nijmegen. Land:Nederland. Email: renault16shop@gmail.com